Kick on Route 66 @ 33

Mike's feet -
On the Route 66 - Illinois - Ogden - Bunyon's Café